Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze pełnego etatu.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska.
  1. Doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów: sieci i instalacje sanitarne; wodociągi; kanalizacja; technika sanitarna. Znaczący dorobek naukowy w zakresie inżynierii środowiska oraz udokumentowane doświadczenie praktyczne lub uprawnienia budowlane z nstalacji sanitarnych (preferowane  są uprawnienia budowlane w tym zakresie).
  2. PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.
 4. Wykaz recenzowanych publikacji kandydata z podaniem wydawnictwa, roku publikacji
  i liczby stron.
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej, organizacyjnej i inżynierskiej.
 6. Kopie dyplomów nadania: stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego, tytułu naukowego.
 7. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu (druk do pobrania).
 9. Oświadczenie, że PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego na kierunku studiów inżynieria środowiska od 01.10.2018 roku (druk do pobrania).
 10. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 15 czerwca 2018 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Politechnicznego, pokój nr 8, tel.: 55 6290600; 55 6290601

PWSZ w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 19 czerwca 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.

 

 

Rektor PWSZ w Elblągu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk