Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów: językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo kognitywne, pragmatyka, teorie i metodologie przekładu, socjolingwistyka, historia języka angielskiego, wstęp do psycholingwistyki. Znaczący dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa, translatoryki oraz znaczące praktyczne doświadczenie w pracy w charakterze tłumacza tekstów naukowych i literackich oraz tłumacza symultanicznego.
 3. PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Wykaz recenzowanych publikacji kandydata z podaniem wydawnictwa, roku publikacji
  i liczby stron,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. Kopia dyplomu nadania stopnia lub tytułu naukowego,
 7. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy
  z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania),
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu (druk do pobrania),
 9. Oświadczenie, że PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania),
 10. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 24 lipca 2019 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego, pokój nr 11, tel.: 55 6290700; 55 6290701

PWSZ w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  25  lipca 2019 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ
w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.

                                                                                                     Rektor PWSZ w Elblągu

                                                                                           prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk