Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli oni bez przeszkód rozwijać się intelektualnie oraz sportowo.

Zdolni, ambitni jak również z rodzin o niskich dochodach studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu posiadają pełne prawo do ubiegania się o stypendia.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ:

 • Przyznawane przez Rektora:
  • stypendium socjalne [na wniosek studenta - na semestr]
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki [na wniosek studenta - na semestr]
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych [na wniosek studenta - na rok akademicki]
  • zapomoga [na wniosek studenta - dwa razy w roku
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów [na wniosek studenta - na rok akademicki]
 • Przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce [na wniosek studenta - na rok akademicki]
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe [na wniosek studenta - na rok akademicki]

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest są osobom, które zaliczyły poprzedni rok studiów w terminie przewidzianym w organizacji roku akademickiego i spełniły co najmniej jeden z poniższych warunków:

- uzyskały za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen

- posiadały osiągnięcia naukowe lub artystyczne

- uzyskały wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

Studenci mogą ubiegać się także o stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

 

STYPENDIA SOCJALNE ORAZ ZAPOMOGI

Stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,  przyznawane są studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku zapomogi - tym którzy z przyczyn losowych znaleźli się w takiej sytuacji.

 

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na rok akademicki.