Wydawnictwo PWSZ zostało powołane we wrześniu 2005 r.
Pracami wydawnictwa zajmuje się Zespół ds. Wydawnictw PWSZ w Elblągu:

  • dr hab. inż. Jerzy Łabanowski (IP) - Przewodniczący Zespołu
  • dr inż. Anna Rehmus-Forc (IP) - Redaktor naukowy 
  • dr   Agata Rychter (IP) - Członek Zespołu
  • dr Krzysztof Sidorkiewicz (IE) - Redaktor naukowy
  • dr Irena Naguszewska (IE) - Członek Zespołu
  • dr Katarzyna Jarosińska-Buriak (IPJ) - Redaktor naukowy
  • mgr Marzanna Tyburska (IPJ) - Członek Zespołu
  • mgr Teresa Jurewicz-Obrzut (IIS) - Redaktor naukowy
  • dr Jerzy Buriak (IIS) - Członek Zespołu
  • dr Henryk Gawroński (IE) - Członek Zespołu
  • inż. Joanna Kuna - Redaktor techniczny

 

* IE - Instytutu Ekonomiczny
* IIS - Instytut Informatyki Stosowanej
* IPJ - Instytut Pedagogiczno-Językowy
* IP - Instytut Politechniczny


Do kompetencji Zespołu należy:

  • opracowanie projektów planów strategicznych polityki wydawniczej Uczelni,
  • przygotowanie projektów rocznych planów wydawniczych Uczelni,
  • przygotowanie projektów rocznych planów finansowych wydawnictwa,
  • formułowanie wniosków, dotyczących celowości wydawania poszczególnych pozycji rocznego planu wydawniczego,
  • powoływanie recenzentów do zgłaszanych artykułów i publikacji,
  • przyjmowanie do publikacji Biuletynu PWSZ w Elblągu,

PWSZ wydaje czasopismo pod tytułem: "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu". Wydawane są co najwyżej cztery zeszyty w ciągu roku, po jednym przygotowanym przez każdy instytut PWSZ.
Poza periodykiem, PWSZ w Elblągu wydaje materiały dydaktyczne (skrypty), monografie oraz biuletyn, w którym prezentowane są aktualności z życia szkoły.

Instrukcja wydawnicza [PDF]

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu [PDF]

Procedura recenzji monografii naukowych obowiązująca w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu [PDF]

Kontakt

inż. Joanna Kuna
ul. Wojska Polskiego 1 pok. 222
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 55