Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),

2) kandydaci na studia pierwszego stopnia - poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

3) kandydaci na studia drugiego stopnia - poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,

4) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów,

6) kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

 Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na numer konta bankowego, wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji.

 

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Nie ma potrzeby dostarczania przez kandydatów dowodów wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, gdyż ta informacja pobierana jest drogą elektroniczną z banków i umieszczana automatycznie w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).