Regulamin Akademii Dziecięcej

Zarządzenie Nr 05/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Akademii Dziecięcej w PWSZ w Elblągu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym    (Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Akademii Dziecięcej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora PWSZ w Elblągu nr 28/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1)   rozdział III ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Opłata za udział w Akademii Dziecięcej za dwa semestry ogłoszona jest w Formularzu rejestracji na Akademię Dziecięcą.”

2)   rozdział III ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zajęcia odbywają się w soboty – raz w miesiącu w godzinach przedpołudniowych (wykład + zajęcia warsztatowe). Miejsce zajęć – budynek dydaktyczny PWSZ w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 oraz inne obiekty Uczelni. W przypadku jakichkolwiek zmian rodzice/opiekunowie prawni zostaną o nich poinformowani indywidualnie na adres e-mailowy podany w formularzu rekrutacyjnym.”

3)   rozdział IV ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rekrutacja na Akademię Dziecięcą prowadzona jest od 1 maja do 30 czerwca każdego roku.               O przyjęciu decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji.”

4)   rozdział IV ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opłatę za dwa semestry rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest uiścić do 30 czerwca.”

 

§ 2

Formularz rejestracji na Akademię Dziecięcą, stanowiący załącznik do Regulaminu Akademii Dziecięcej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do zarządzenia

Rektora PWSZ w Elblągu

Nr 28/2011 z dnia 18.08.2011r.

Regulamin Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu

 

I. Postanowienia ogólne

Akademia Dziecięca przy PWSZ w Elblągu organizuje serię wykładów i zajęć warsztatowych realizowanych w prostej i przystępnej dla dzieci formie, odbywających się w pomieszczeniach akademickich Uczelni, na co dzień wykorzystywanych przez studentów uczelni.

 

II. Cele i zadania Akademii

1. Akademia Dziecięca powołana została w celu rozwijania dziecięcej ciekawości i zdolności twórczych, chęci poznawania świata, a także w celu promocji nauki i edukacji (w szczególności nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych).

2. Akademia Dziecięca jest projektem non-profit, a wszystkie wpłaty od uczestników projektu oraz inne wpływy służą tylko i wyłącznie realizacji celów Akademii.

3. Akademia Dziecięca organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci w formie wykładów, warsztatów oraz innych form kształcenia.

 

III. Studenci Akademii Dziecięcej

1. Studentem Akademii Dziecięcej może zostać dziecko w wieku od 5 do 7 lat. Przewiduje się możliwość tworzenia grup w innym przedziale wiekowym.

2. W celu rekrutacji dziecka konieczne jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego opiekuna formularza znajdującego się na stronie internetowej Akademii Dziecięcej. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza, a w szczególności kontaktowego adresu e-mail, na który będzie wysłana informacja o przyjęciu dziecka. Wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny rodzic/opiekun prawny wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych.

4. Liczba miejsc jest ograniczona i w związku z tym kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym. Poprawne zarejestrowanie dziecka oraz dokonanie opłaty semestralnej równoznaczne jest z jego przyjęciem na Akademię Dziecięcą w ramach limitu.

5. Udział w zajęciach Akademii Dziecięcej jest odpłatny. Wysokość opłat ustanowiona jest na najniższym możliwym poziomie, gwarantującym odpowiednią jakość merytoryczną i rozwiązania organizacyjne. Całość wpływów przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych i merytorycznych. Akademia Dziecięca nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

6. Opłata semestralna jest zatwierdzana przez Rektora i ogłaszana na stronie internetowej Akademii Dziecięcej.

7. Akademia dziecięca działa w cyklu jednego roku, który składa się z dwóch semestrów: semestru zimowego październik – styczeń ( 4 spotkania) i semestru letniego luty-maj (4 spotkania).

8. Zajęcia odbędą się w soboty - raz w miesiącu w godzinach przedpołudniowych (wykład + zajęcia warsztatowe). Miejsce zajęć – Instytut Pedagogiczno – Językowy PWSZ przy ul. Czerniakowskiej 22 oraz inne obiekty Uczelni. W przypadku jakichkolwiek zmian rodzice/opiekunowie prawni zostaną o nich poinformowani indywidualnie na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.

9. Dziecko w czasie wykładów oraz zajęć warsztatowych, a także w przerwach pomiędzy wykładami i zajęciami, pozostaje pod opieką organizatora i nie może samodzielnie opuszczać sali. Odpowiedzialność organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć i przekazania dziecka opiekunowi.

10. Równolegle do zajęć warsztatowych dla dzieci prowadzone są wykłady dla rodziców/opiekunów prawnych.

11. Każdy „student” otrzymuje „indeks”, którego posiadanie uprawnia do udziału w zajęciach.

12. Po zakończeniu wykładu i zajęć warsztatowych „student” otrzyma pieczątkę w „indeksie” stwierdzającą jego udział w wymienionych formach zajęć. Zaliczenie otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach przedmiotu (nie ma egzaminów).

13. Udział „studenta” w co najmniej 2 dniach zajęć w każdym z semestrów upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Akademii Dziecięcej, który nie jest dokumentem, lecz potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny. Udział „studenta” w co najmniej 2 dniach zajęć tylko w jednym semestrze upoważnia do otrzymania zaświadczenia o udziale.

14. „Studenci” Akademii Dziecięcej otrzymują dyplomy ukończenia Akademii w czerwcu każdego roku.

15. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do Akademii Dziecięcej zgadzają się jednocześnie na publikację zdjęć z wizerunkiem dziecka, audycji i wywiadów na stronie internetowej Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu, stronie PWSZ w Elblągu oraz w materiałach promocyjnych i w mediach.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani poprzez podany w rekrutacji adres e- mail oraz informację na stronie internetowej Akademii Dziecięcej.

17. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w Akademii Dziecięcej jest zgłoszenie się minimum 45 dzieci.

 

IV. Rekrutacja

1. Rekrutacja na Akademię Dziecięcą prowadzona jest od 1 maja do 15 września każdego roku. O przyjęciu decyduje kolejność złożonych deklaracji poprawnie wypełnionych.

2. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.

3. Opłatę za pierwszy i drugi semestr rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uiścić w terminie ustalanym corocznie przez Pełnomocnika Rektora ds. Akademii Dziecięcej.